داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپجراحی زانو و هیپدکتر مازیار بهاءالدین

دکتر مازیار بهاءالدین

جراحی زانو و هیپارتوپدی

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

تجربه خود را از مراجعه به دکتر مازیار بهاءالدین و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.