Doctor Cover
داکتاپپزشکیدکتر عباس غیاث آبادی فراهانی

دکتر عباس غیاث آبادی فراهانی

پزشکی

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

مطب 1 دکتر عباس غیاث آبادی فراهانی
دانشکده علوم پزشکی شهرستان ساوه _ مجتمع بیمارستانی مدرس و ۱۷ شهریور
تجربه خود را از مراجعه به دکتر عباس غیاث آبادی فراهانی و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.