Doctor Cover
داکتاپجراحی کبد، پانکراس، مجاری صفراویدکتر پیروز سامی دوست

دکتر پیروز سامی دوست

جراحی کبد، پانکراس، مجاری صفراوی

تجربه خود را از مراجعه به دکتر پیروز سامی دوست و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.