داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپدندانپزشکیدکتر شاهدخت قلی زاده

دکتر شاهدخت قلی زاده

دندانپزشکی

تجربه خود را از مراجعه به دکتر شاهدخت قلی زاده و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.