داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپاینترونشنال نرو رادیولوژیدکتر افشین برهانی حقیقی

دکتر افشین برهانی حقیقی

اینترونشنال نرو رادیولوژی

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

تجربه خود را از مراجعه به دکتر افشین برهانی حقیقی و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.