Doctor Cover
داکتاپپزشکیدکتر فاطمه جوکار

دکتر فاطمه جوکار

دکتراپزشکی

اطلاعات و سوابق دکتر فاطمه جوکار

پزشک عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز
تجربه خود را از مراجعه به دکتر فاطمه جوکار و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.