داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپپزشکیدکتر صفورا حاجی صادقی اصفهانی

دکتر صفورا حاجی صادقی اصفهانی

پزشکی

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

تجربه خود را از مراجعه به دکتر صفورا حاجی صادقی اصفهانی و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.