وضعیت : عضو داکتاپ

دکتر حميد براهيمي

متخصصداخلی

شهر :تهران

مقالات0
نظرات0
پاسخ ها0
داکتاپداخلیدکتر حميد براهيمي
آدرس مراکز درمانیاین بخش شامل اطلاعات مراکز درمانی میباشد
درباره پزشک

| | | | بیمارستان ضیاییان |

اطلاعات تماس
دیدگاه ها