Doctor Cover
داکتاپگوش و حلق و بینی (ENT)دکتر وحیده درتاج

دکتر وحیده درتاج

گوش و حلق و بینی (ENT)

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

تجربه خود را از مراجعه به دکتر وحیده درتاج و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.