داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپعفونی و تب داردکتر جمال میرزائی

دکتر جمال میرزائی

عفونی و تب دار

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

تجربه خود را از مراجعه به دکتر جمال میرزائی و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.