داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپجراحی استخوان و مفاصل ( ارتوپدی )دکتر مهدی فیروزی

دکتر مهدی فیروزی

جراحی استخوان و مفاصل ( ارتوپدی )ارتوپدی

تجربه خود را از مراجعه به دکتر مهدی فیروزی و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.