وضعیت : عضو داکتاپ

دکتر وحید بکرانی

متخصصبیماریهای کودکان

شهر :تهران

مقالات0
نظرات0
داکتاپبیماریهای کودکاندکتر وحید بکرانی
آدرس مراکز درمانیاین بخش شامل اطلاعات مراکز درمانی میباشد
درباره پزشک

| بیمارستان خانواده ارتش | روز های سه شنبه و پنج شنبه صبح | 77603076 | | تمام بیمه ها

اطلاعات تماس
دیدگاه ها