داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپژنتیک پزشکی با گرایش ژنتیک مولکولیدکتر عیسی عبدی راد

دکتر عیسی عبدی راد

ژنتیک پزشکی با گرایش ژنتیک مولکولی

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

تجربه خود را از مراجعه به دکتر عیسی عبدی راد و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.