داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپدندانپزشکیدکتر رضا قیاسی اردلانی

دکتر رضا قیاسی اردلانی

دندانپزشکی

تجربه خود را از مراجعه به دکتر رضا قیاسی اردلانی و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.