داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپقلب و عروقدکتر افسانه اسکندریان

دکتر افسانه اسکندریان

قلب و عروق

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

تجربه خود را از مراجعه به دکتر افسانه اسکندریان و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.