داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپجراحی دهان وفک وصورتدکتر حمید ملک زاده

دکتر حمید ملک زاده

جراحی دهان وفک وصورت

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

تجربه خود را از مراجعه به دکتر حمید ملک زاده و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.