داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپپزشکی ورزشیدکتر محمدجواد شکاری اردکانی

دکتر محمدجواد شکاری اردکانی

پزشکی ورزشی

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

تجربه خود را از مراجعه به دکتر محمدجواد شکاری اردکانی و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.