Doctor Cover
رژیم درمانگر زهرا عبادی | تغذیه
داکتاپتغذیهرژیم درمانگر زهرا عبادی

رژیم درمانگر زهرا عبادی

کارشناستغذیه

اطلاعات و سوابق رژیم درمانگر زهرا عبادی

کارشناسی علوم تغذیه از دانشگاه شهید بهشتی رژیم درمانگر اینستاگرام: ebadidiet
خدمات پزشک
مشاوره تغذیه و رژیم درمانی
تجربه خود را از مراجعه به رژیم درمانگر زهرا عبادی و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.