Doctor Cover
داکتاپپزشکیدکتر پیمان جمشیدوند

دکتر پیمان جمشیدوند

پزشکی

تجربه خود را از مراجعه به دکتر پیمان جمشیدوند و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.