داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپبیماریهای مادرزادی قلب بالغیندکتر سپیده پزشکی

دکتر سپیده پزشکی

بیماریهای مادرزادی قلب بالغین

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

تجربه خود را از مراجعه به دکتر سپیده پزشکی و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.