داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپجراحی عمومیدکتر محمدرضا صفار

دکتر محمدرضا صفار

جراحی عمومی

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

تجربه خود را از مراجعه به دکتر محمدرضا صفار و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.