داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپجراحی قلب و عروقدکتر حسن تاتاری

دکتر حسن تاتاری

جراحی قلب و عروق

تجربه خود را از مراجعه به دکتر حسن تاتاری و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.