داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپگوارش بالغیندکتر علی اصغر اعتمادی فرد

دکتر علی اصغر اعتمادی فرد

گوارش بالغین

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

تجربه خود را از مراجعه به دکتر علی اصغر اعتمادی فرد و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.