داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپدندانپزشکیدکتر کسری دابشلیم

دکتر کسری دابشلیم

دندانپزشکی

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

تجربه خود را از مراجعه به دکتر کسری دابشلیم و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.