داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپبیهوشیدکتر علی محمدیان اردی

دکتر علی محمدیان اردی

بیهوشیدرد

تجربه خود را از مراجعه به دکتر علی محمدیان اردی و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.