داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپپزشکیدکتر هاشم سر گلزایی

دکتر هاشم سر گلزایی

دکتراپزشکی

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

تجربه خود را از مراجعه به دکتر هاشم سر گلزایی و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.