داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپبیماریهای مغز و اعصابدکتر حسنعلی اکبری

دکتر حسنعلی اکبری

بیماریهای مغز و اعصاب

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

تجربه خود را از مراجعه به دکتر حسنعلی اکبری و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.