داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپدندانپزشکیدکتر فرشاد قدیری هراتی

دکتر فرشاد قدیری هراتی

دندانپزشکی

تجربه خود را از مراجعه به دکتر فرشاد قدیری هراتی و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.