وضعیت : غیر عضو

دکتر فائزه السادات حیدری خورمیزی

متخصصعفونی و تب دار

شهر :یزد

داکتاپعفونی و تب داردکتر فائزه السادات حیدری خورمیزی
دیدگاه ها
پزشکان مرتبطپزشکان مرتبط پیشنهادی