داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپزنان و زایماندکتر المیرا سنجری پیرایواتلو

دکتر المیرا سنجری پیرایواتلو

زنان و زایمان

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

تجربه خود را از مراجعه به دکتر المیرا سنجری پیرایواتلو و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.