داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپزنان و زایماندکتر سمانه اکبرزاده

دکتر سمانه اکبرزاده

متخصصزنان و زایمان

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

تجربه خود را از مراجعه به دکتر سمانه اکبرزاده و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.