داکتاپ
Doctor Cover
دکتر علیرضا شیخ حسینی | متخصص بیماریهای کودکان | داکتاپ

شهر :کرمان

دکتر علیرضا شیخ حسینی

متخصصبیماریهای کودکان نوزادان

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت
مطب 1 دکتر علیرضا شیخ حسینی
مطب 1 دکتر علیرضا شیخ حسینی
کرمان -پارک نشاط -بولوار فردوسی ساختمان آراد
درباره پزشک
| کرمان -پارک نشاط -بولوار فردوسی ساختمان آراد | 17 لغایت20:30 | 2266071-2234207 | | تامین اجتماع-خدمات درمانی-نیروهای مسلح