داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپبیماریهای اعصابدکتر حسنعلی ذاکری

دکتر حسنعلی ذاکری

بیماریهای اعصابستون فقرات

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

تجربه خود را از مراجعه به دکتر حسنعلی ذاکری و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.