داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپپزشکی قانونیدکتر طاهره برغمدی

دکتر طاهره برغمدی

پزشکی قانونی

تجربه خود را از مراجعه به دکتر طاهره برغمدی و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.