داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپبیماریهای کودکاندکتر سعیده فراتی

دکتر سعیده فراتی

بیماریهای کودکان

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

تجربه خود را از مراجعه به دکتر سعیده فراتی و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.