داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپپزشکیدکتر جمشید اسماعیل زاده آملی

دکتر جمشید اسماعیل زاده آملی

پزشکی

تجربه خود را از مراجعه به دکتر جمشید اسماعیل زاده آملی و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.