داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپبیماریهای کودکاندکتر علی شهابی نژاد

دکتر علی شهابی نژاد

بیماریهای کودکان

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

تجربه خود را از مراجعه به دکتر علی شهابی نژاد و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.