داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپرادیولوژیدکتر احد صالحی

دکتر احد صالحی

متخصصرادیولوژی

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

تجربه خود را از مراجعه به دکتر احد صالحی و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.