داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپجراحی عمومیدکتر علی شریفی یاریجان سفلی

دکتر علی شریفی یاریجان سفلی

جراحی عمومی

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

تجربه خود را از مراجعه به دکتر علی شریفی یاریجان سفلی و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.