وضعیت : غیر عضو

دکتر مسعود دیلمی

فوق تخصصجراحی قلب و عروق

شهر :کرمان

داکتاپجراحی قلب و عروقدکتر مسعود دیلمی
دیدگاه ها
پزشکان مرتبطپزشکان مرتبط پیشنهادی