Doctor Cover
داکتاپغدد درون ریز و متابولیسمدکتر نکیسا درویشی

دکتر نکیسا درویشی

غدد درون ریز و متابولیسم

تجربه خود را از مراجعه به دکتر نکیسا درویشی و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.