داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپپزشکیدکتر حمید رحمان زائی

دکتر حمید رحمان زائی

پزشکی

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

تجربه خود را از مراجعه به دکتر حمید رحمان زائی و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.