داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپروانپزشکی ( اعصاب و روان )دکتر سمیه شکرگزار چوری

دکتر سمیه شکرگزار چوری

روانپزشکی ( اعصاب و روان )

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

تجربه خود را از مراجعه به دکتر سمیه شکرگزار چوری و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.