داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپدندانپزشکیدکتر حیدر سواری

دکتر حیدر سواری

دندانپزشکی

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

تجربه خود را از مراجعه به دکتر حیدر سواری و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.