داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپبیماریهای کودکاندکتر نیره کریمی

دکتر نیره کریمی

بیماریهای کودکان

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

تجربه خود را از مراجعه به دکتر نیره کریمی و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.