داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپبیهوشیدکتر افشین صفوی

دکتر افشین صفوی

بیهوشی

تجربه خود را از مراجعه به دکتر افشین صفوی و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.