داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپپزشکیدکتر محمدرضا کریمی فرزقی

دکتر محمدرضا کریمی فرزقی

پزشکی

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

تجربه خود را از مراجعه به دکتر محمدرضا کریمی فرزقی و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.