داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپبیماریهای پوستدکتر بهاره سروستانی

دکتر بهاره سروستانی

بیماریهای پوست

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

تجربه خود را از مراجعه به دکتر بهاره سروستانی و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.