داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپپزشکیدکتر پدرام مجاور جورابچی

دکتر پدرام مجاور جورابچی

پزشکی

تجربه خود را از مراجعه به دکتر پدرام مجاور جورابچی و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.