داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپدندانپزشکیدکتر فرهاد اکبرزاده

دکتر فرهاد اکبرزاده

دندانپزشکی

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

تجربه خود را از مراجعه به دکتر فرهاد اکبرزاده و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.